Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyMaterská škola, Valaská Dubová 39
Adresa školyValaská Dubová 39, 034 96 Valaská Dubová
Telefón0918498847
E-mailskolka@msvdubova.sk
WWW stránka55027671.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
Poverená riadením MŠBc. Kristína Hyravá0918498847skolka@msvdubova.sk
Vedúca ŠJKatarína Kadučáková  

Rada školy

Rada školy pri MŠ Valaská Dubová, bola ustanovená v zmysle §24 zákona č. 596/2003 Z .z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Radu školy tvorí päť členov.
 Titl., priezvisko, menoKontakt
Predseda rady školyMgr. Miroslav Zajac, PhD. 
Pedagogický zamestnanecMgr. Renáta Géryová 
Nepedagogický zamestnanecMária Martonová 
Zástupca za rodičovIng. Petra Tulinská 
Zástupca zriaďovateľaMgr. Miroslav Zajac, PhD. 
Zástupca zriaďovateľaJUDr. Zuzana Lúčanová 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Valaská Dubová
SídloValaská Dubová 39, 034 96
Telefón044/4357171 mobil 0903555120
E-mailstarosta@valaskadubova.sk
Štatutár - starosta obceIgor Tulinský

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Rada školy zasadala podľa aktuálnych potrieb, vyjadrovala sa k otázkam týkajúcich sa MŠ. Členovia prerokovali Školský poriadok, oboznámili sa s Plánom práce školy, organizáciou školského roka. Boli riešené otázky týkajúce sa plánovaných aktivít organizovaných materskou školou.Komunikácia prebiehala elektronicky. Uvedeným spôobom bola členom Rady školy zaslana Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za predchádzajúci školský rok, informácie k zápisu na nadchádzajúci školský rok

Rada školy bola nápomocná vo všetkom, čo sa týkalo chodu MŠ.

Pedagogická rada

Pedagogická rada sa zišla 2x

Programom na zasadnutiach pedagigckej rady boli

- oboznamovanie sa s legislatívou

- triedna dokumentácia

- prerokovanie Školského poriadku, Školského vzdelávacieho programu Dubáčik

- Plánu práce školy,

- prerokovanie štruktúry kariérových pozícií,

- prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Valaská Dubová 39 za predchádzajúci školský rok

- plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti

- adaptačný proces, spolupráca s rodičmi

- hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti (VVČ)

- návrhy aktivít MŠ a ich organizačné zabezpečenie

- príprava kultúrnych a športových podujatí pre deti

- aktualizačné vzdelávanie

- oboznamovanie sa s poznatkami vrámci samovzdelávania

- závery z vnútroškolskej kontroly

- hodnotenie VVČ

- informácie k zápisu na školský rok 2023/2024

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

V MŠ v školskom roku 2022/2023 na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa otvorili 2. triedy.

Počet tried:2

Počet detí v MŠ: 30

1. trieda: 3-6 ročné deti

Počet detí predškolského veku: 11

Na predprimárne vzdelávanie k 15.9.2022 zapísaných 30 detí.

Počet zapísaných detí do prvého ročníka

Do základnej školy bolo zapísaných 11 detí.

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

V školskom roku neboli v MŠ prijaté deti so ŠVVP

Deti zapísané do MŠ k školskému roku 2023/2024

Počet detí prijatých do MŠ k školskému roku 2023/2024 4

Celkový počet detí 15.09. 2023 23


 Spolu
počet tried11
počet detí k 15.9. 20223030
počet detí k 31.8. 20233030
z toho predškoláci1111
z toho ŠVVP00
Ukončenie dochádzky na žiadosť rodiča00

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Zamestnanci materskej školy

Pedagogický proces zabezpečovali tri kvalifikované učiteľky

Bc. Kristína Hyravá - vedúci pedagogický zamestnanec

Mgr. Renáta Géryová - samostatný pedagogický zamestnanec, triedna učiteľka

Bc. Radka Štrbová - samostatný pedagogický zamestnanec

31.08.2023 bol ukončený pracovný pomer Mgr. Renáta Géryová

Nepedagogickí - prevádzkoví zamestnanci

Katarína Kadučáková - vedúca ŠJ

Mária Martonová - kuchárka

Gabriela Lenartová - upratovačka MŠ


Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP3333
PZ na dobu určitú - zastupovanie0000

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti.

Ďaľšie vzdelávanie zamestnancov

Pedagogické zamestnankyne sa zúčastnili v zmysle §57 ods.1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov aktualizačného vzdelávania:

Pravidlá cvičenia s prvkami hudobnej dramatiky - hravo aj zdravo

Stratégie riešenia problémového správania v MŠ

Inkluzívne vzdelávanie v materskej škole

Materská škola 21. storočia

Kurikulum - premena tradičnej materskej školy

Rečové a pohybové hry na posilnenie sebavedomia a osobnosti detí

Dramatické techniky vo výchove a vzdelávaní MŠ

Interaktívna tabuľa a softvér ActivInspire

K ďaľším formám vzdelávania patrí:

Samovzdelávanie:

Samoštúdiom a sledovaním odborných časopisov (Predškolská výchova, Učiteľské noviny, čítanie metodík) si učiteľky rozšírili svoje vedomosti, pedagogické znalosti týkajúce sa oblasti výchovy a vzdelávania.


zamestnaneckvalifikovanínekvalifikovaníspolu
pedagogickí zamestnanci303

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Materská škola sa zapojila do nasledovných súťaží.

Výtvarná súťaž SPÁJAME SA PRE ROZVOJ DOLNÉHO LIPTOVA

Celoslovenská súťaž detí vo výtvarnom prejave pre školský rok 2022/2023 - Hasič pretekár

Okresná vytvarná súťaž pre MŠ - Kreatívne dokreslené - Michal Kučera získal ocenenie v kategórií deti MŠ

Logická olympiáda pre najmenších

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity počas roka:

Deti MŠ sa predstavili formou vystúpenia v kultúrnom dome Úcta k starším, Mikuláš, Vianočná besiedk spoločná akcia s rodičmi. Deň matiek slávnostná akadémia vystúpenie detí v kultúrnom dome. Rozlúčka s Materskou školou a predškolákmi s účasťou rodičov predškolákov kultúrne pásmo v MŠ a na námestí v obci prezentácia tabľa predškolákov.

V priestoroch MŠ sa pripravili tematické výstavy.

Zrealizované aktivity:

Svetový deň mlieka

Deň jablka

Logopedická depistáž v spolupráci s CPPPaP Ružomberok

Úcta k starším - kultúrne pásmo prezentované v kultúrnom dome

Šarkaniáda

Dary našich záhrad

Deň výživy

Malí ochranári - čo nepatrí do prírody

Pomáhať a chrániť beseda s policajtmi

V zdravom tele zdravy duch - pohybom za zdravím

Zdobenie vianočného stromčeka

Vitaj u nás Mikuláš

Vienočné tvorenie - pohľadnica pre radosť

Koledovanie

Malí ochranári

Sankovačka, bobovačka, hry na snehu

Beseda so psíkmi

Najkrajší snehuliak

Vtáčiky v zime beseda s pani Kertysovou

Fašiangy - karneval

Veľká noc v MŠ

Jarné fotenie

Mobilné planetárium

Deň vody

Deň s rozprávkami - marec mesiac knihy

Deň Zeme

Divadlo Kocúr v čižmách

Bezpečne na ulici, bezpečne na ceste

Malí pekári - Pečieme chlebík

Deň matiek - kultúrne pásmo prezentované v kultúrnom dome

Deň detskej radosti - oslava MDD, Týždenný workshop

Športové súťaže - pohybom za zdravím

Divadlo zo Šuflíka - Tri prasiatka

Dovidenia škola milá - rozlúčka s predškolákmi v materskej škole

Vystúpenie detí na 700. výročie obce

Prezentácia prác detí v priestoroch obecného úradu

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Rozvojový projekt- Predškoláci - 10 000 €

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023 - 93 €

Grantový program Nadácie Kia Slovakia - Technické kútiky - neuspešne

Školské ovocie - podpora spotreby ovocia a zeleniny - celý školský rok

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2022/2023 nebola na našej MŠ vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Priestory školy:

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa v školskom roku 2022/2023 boli v prevádzke 2. triedy

Počet herní: 2

Počet samostatných spální:1

Priestory materskej školy sú bezbariérové, slúžia na vychovno-vzdelávaciu činnosť, hrové aktivity, zdravotné, relaxačné cvičenia a zároveň aj na stravovanie detí. K priestorom materskej školy patrí kabinet na odkladanie a úschovu pomôcok, riaditeľna, miestnosť určená pre pedagogických zamestnancov, technická miestnosť, sociálne zariadenia pre zamestnancov, sociálne zariadenie kupelňa pre deti MŠ, šatne určené pre deti MŠ. Priestory materskej školy sú čisté, útulné, esteticky upravené a primerane vybavené učebnými pomôckami. Z hľadiska bezpečnosti a hygieny má interiér adekvátne udržiavané priestory. Vybavenosť školy odbornou, metodickou a detskou literatúrou je na primeranej úrovni.

Škola ja vybavená audiovizuálnou technikou, 1 interaktívna tabuľa, využívame internet.

Triada je vybavená novým nábytkom

Nový nábytok ktorý bol zakúpený stoly, stoličky, knižnica, nábytkové zostavy, nábytková zostava domčeky zodpovedá potrebám detí. Nábytok je rozmiestnení tak, aby mali deti dostatočný priestor na hry, zdravotné, relaxačné cvičenia, pohybové hry.

Informačno-komunikačné kútiky - detské knižné kútiky sa postupne dopĺňajú o nové publikácie.

Hrové a pracovné centrá v triedach sú umiestnené v priestore, ktorý je vybavený účelovo a slúži na spontáne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Centrá sú otvorené, vybavené pomôckami a materiálom, ktorý podporuje tvorivosť. Sú vytvorené tak, aby činnosti ktoré sa v nich realizujú, boli v súlade s požiadavkou stimulovať osobnostný rast detí - hrubá a jemná motorika, rozvoj výtvarných, hudobných, rečových zručností, orientácia v sociálnych vzťahoch a podobne.

Súčasťou materiálno-technického zabezpečenia materskej školy sú didaktické pomôcky, ktoré sa postupne dopĺňajú a vymieňajú za modernejšie. Boli zakúpené športové pomôcky lopty, náčinie, hokejky, bránky, švihadlá .K štandardnému vybaveniu patria hračky, ktoré sa postupne dopĺňajú podľa potrieb a záujmu detí.

V tomto školskom roku sa zakúpili didaktické pomôcky , nová interaktívna tabuľa, počítač a projektor.

Zakúpil sa program na prácu detí s interaktívnou tabuľou Alfík

Potreby a plány: MŠ je obsadená deťmi vo veku od 3 do 6 rokov. Záujem rodičov o umiestnenie detí v materskej škole vzrastá.

V školskom roku 2022/2023 sa začalo budovať ihrisko pre deti.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Úspechy

- 100% kvalifikovanosť zamestnancov

- tvorivá atmosféra

- spokojnosť detí a rodičov

- prezentácia MŠ v obci

- spolupráca s inštitúciami

- inovačné trendy edukácie

- priaznivé vzťahy na pracovisku

- postupná modernizácia školy

Nedostatky

- modernejšie učebné pomôcky

- nedostatočný záujem zo strany rodičov o aktivity plavecký výcvik, krúžková činnosť

§ 2. ods. 2 a

ŠVVP na MŠ

Počet detí so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami

V školskom roku 2022/2023 neboli v MŠ prijaté deti so ŠVVP

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

Dotácie na predškolákov:

Finančné príspevky štátu na vzdelávanie detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (ďalej len predškoláci)

Počet detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky: 11

Dotácie predškolákov: 6181 €

Výška príspevku zákonných zástupcov

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 3835 €

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti zabezpečuje zriaďovateľ.

1. Financovanie je z výnosu daní pre územnú samosprávu, z ktorých sú finnacované originálne kompetencie. Prideľovanie konkrétnej výšky je na materskú školu stanovené rozpočtom obce na príslušný rok.

2. Podľa § 5 ods. 6 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov, boli rodičia povinní v školskom roku 2022/2023 prispievať na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení. Tento príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, alebo ak rodič poberal dávky v hmotnej núdzi.

Príspevok bol určený podľa VZN 03/2022 Valaská Dubová vo výške 20 € za dieťa od 3 do 5 rokov.

Cez letné prázdniny bola materská škola otvorená v mesiaci júl od 3. 7. 2023 do 14.7.2023.

Príspevky zo ZRŠ

Vyzbierané príspevky boli použité na: Mikuláš balíček, MDD - balíček, knihy pre predškolákov a všetky deti MŠ na koniec školského roka, darček ako spomienka na školský rok pre všetky deti MŠ. Ďalšie príspevky boli na pitný režim a čistiareň Kamea.

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Krúžková činnosť v materskej škole nebola otvorená z dôvodu nízkeho záujmu.

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca rodič - škola bola na veľmi dobrej úrovni. Rodičia boli pravidelne boli informovaní o svojich deťoch o výsledkoch výchovno-vzdelávacie činnosti ich detí. Otázky, prípadné pripomienky konzultujeme osobne.Rodičia zabezpečili občerstvenie na vianočnú besiedku, karneval, pyžamovú párty. V mesiaci jún v spolupráci s rodičmi predškolákov sa uskutočnila rozlúčka predškolákov.

Zo strany rodičov je ochota finančne prispievať materskej škole zabezpečili a priniesli drobný výtvarný matieriál a papiere.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

- Denný poriadok je prispôsobený vekovému zloženiu detí.

- Vo výchovno-vzdelávacom procese jednotlivé výchovné zložky na seba nadväzujú, režim dňa je pohyblivý z dôvodu zaraďovania didaktických aktivít v edukačnom procese.

- Pevne stanovený čas je počas desiaty, obeda, olovrantu.

- Kvalitné personálne podmienky.

- Flexibilita organizačných foriem v rámci dňa podľa potrieb detí a aktuálnych situácií.

- Hygiena a dezinfekcia priestorov na kvalitnej úrovni.

- Harmonické prostredie MŠ - nové zrekonštruované priestory

- Kooperatívny štýl riadenia, otvorená komunikácia, vytváranie priaznivej atmosféry pre učiteľov a deti

- Záujem rodičov o dianie v materskej škole

- Materská škola rodinného typu

Spolupráca so zriaďovateľom

Spolupráca je na veľmi dobrej úrovni. Do sociálnych zariadení bol pre deti zakúpený zásobník na mydlo, zriaďovateľ zabezpečuje hygienické potreby (toaletný papier, mydlo, papierové vreckovky). Zriaďovateľ uhradil výchovno - vzdelávacie podujatie planetárium v materskej škole.

Spolupráca so školskou jedálňou

Činnosť školskej jedálne pri MŠ

Školská jedáleň je veľmi dôležitou a nevyhnutnou súčasťou materskej školy. Významnou mierou sa podieľa na zdravom vývoji detí. Zároveň sa podieľa aj na výchove k zdravému stravovaniu, správnym stravovacím návykom, zdravému životnému štýlu.

Záver

Vypracoval: Bc. Kristína Hyravá

Vo Valaskej Dubovej, 13. novembra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Vyjadrenie rady školy

Prerokovanie v rade školy

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

prerokovala rada školy dňa ............................

_______________________________

Mgr. Miroslav Zajac, PhD

predseda rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Stanovisko zriaďovateľa:

Obec Valaská Dubová

a) Schvaľuje

b) Neschvaľuje

Správu o výchovno-vzdelávacej činnost,i jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Valaská Dubová 39,

za školský rok 2022/2023

Vo Valaskej Dubovej, dňa 13.11.2023

.......................................................

Igor Tulinsky

starosta obce