Víta Vás

Materská škola

DUBÁČIK

Materská škola bola súčasťou ZŠ, ktorá bola na konci roka 2019 vyradená zo site škôl a školských zariadení.  Na základe uvedeného rozhodnutia od januára 2020 je  v  obci plne fungujúca MŠ  ktorá je v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská Dubová.  V školskom roku 2020/2021 materská škola privíta 24 detí.  Výchovu a vzdelávanie zabezpečujú  dve  kvalifikované učiteľky.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti. Pre všetky deti, ktoré navštevujú materskú školu  pani učiteľky vytvárajú také podmienky, ktoré poskytujú radosť z pobytu v materskej škole, radosť z poznávania, objavovania, radosť z prežitých a dosiahnutých  úspechov. Vytvárajú  priestor  kde vznikajú nové priateľstvá, zážitky a nezabudnuteľné spomienky na obdobie detstva  prežité v materskej škole.

Počas roka prebiehajú v MŠ viaceré akcie. Okrem štandardných, každoročných akcií ako sú jesenné tvorivé dielničky, Mikuláš, pečenie medovníkov, karneval, jarné tvorivé dielničky, Deň matiek, MDD, rozlúčka so školským rokom pokračujeme v spolupráci s Chránenou krajinnou oblasťou Horná Orava v rámci ktorej realizujeme environmentálne zážitkové besedy  na rôzne témy zo života zvierat, hmyzu, poznávame tajomstvá a zákony prírody, učíme sa jej porozumieť a v neposlednom rade ju chrániť. Organizujeme besedy v spolupráci s OR PZ v Ružomberku, aby sme posilnili výchovu k vlastnej bezpečnosti a výchovu k dopravnej disciplíne. Každoročne organizujeme plavecký výcvik a niekoľkokrát do roka  navštívi materskú školu divadielko so svojim predstavením. Našou snahou je realizovať také  aktivity, ktoré  spájajú  nielen učiteľov s deťmi, ale aj s ich rodičmi.  Snažíme sa o to, aby  v našej materskej škole bola prítomná rodinná atmosféra, aby sa tu každé dieťa cítilo ako doma.

Motto:

“Hrou k poznaniu, s poznaním ku vzdelaniu, so vzdelaním do života”