Poplatky

Za pobyt dieťaťa v MŠ platí zákonný zástupca sumu 20 €/ mesiac za čiastočnú úhradu nákladov.
Oslobodenie od platenia, má zákonný zástupca po splnení podmienok uvedených v zákone 245/2008 Z. z (školský zákon), § 28, ods. 6.
č. účtu: SK81 5600 0000 0083 4404 6009.

suma za celodennú stravu dieťaťa v MŠ je vo výške 2,50 €.
z toho
desiata 0,60 €
obed 1,40 €
olovrant 0,50 €

– réžia 5€/mesiac

č. účtu: SK64 5600 0000 0083 4404 0010.

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom získa rodič dieťaťa po splnení zákonných podmienok uvedených v zákone 544/2010 Z.z. a jeho neskorších novelizácií a zmien.

Platby je nutné uskutočniť najneskôr do 15 dňa v kalendárnom mesiaci.